ABC ryzyka zawodowego. Ogólne zasady oszacowania ryzyka zawodowego II PDF Drukuj Email
06.12.2011
Jarosław Chmielewski
biegły sądowy z zakresu bhp, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Identyfikacja zagrożeń
Chcąc w sposób prawidłowy przeprowadzić analizę ryzyka zawodowego, musimy nie tylko dokonać opisu stanowiska pracy, ustalić kryteria zatrudnienia, wymagania zdrowotne, ustalić zagrożenia wypadkowe czy kwalifikacje zawodowe, ale przede wszystkim zidentyfikować zagrożenia na danym stanowisku pracy.

Na potrzeby analizy ryzyka zawodowego możemy wyróżnić zagrożenia szkodliwymi czynnikami zawiązanymi ze środowiskiem pracy oraz zagrożenia związane z uciążliwością pracy.
Przez zagrożenia szkodliwymi czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy rozumie się wpływ na pracownika szkodliwych czynników występujących w procesie pracy, których stężenie lub natężenie przekracza obowiązujące NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie) i NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie), polskie normy i inne normy higieniczne.
Przez zagrożenia związane z uciążliwością pracy rozumie się szkodliwy wpływ na pracownika czynności roboczych wykonywanych, np. w wymuszonej pozycji ciała, w warunkach ciężkiego wysiłku fizycznego lub w warunkach szczególnej uciążliwości .
Do identyfikacji zagrożeń można zastosować metodę list kontrolnych, które mogą być opracowywane na przykład z wykorzystaniem wykazów czynników szkodliwych i/lub niebezpiecznych, zawartych w odpowiednich przepisach i normach. W niektórych przypadkach może okazać się potrzebne przyjęcie bardziej zaawansowanych metod identyfikacji zagrożeń.
Na etapie identyfikacji przydatna jest przede wszystkim dotychczasowa wiedza na temat zagrożeń występujących na analizowanym stanowisku. W każdym przypadku zaleca się sprawdzić, czy wszystkie zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy dostępne na ich temat informacje (jak np. wyniki pomiarów i obliczeń wartości wielkości charakteryzujących zagrożenia) są wystarczające do oceny ryzyka zawodowego.

Proponowane przez PN zastosowanie list kontrolnych ułatwi zespołowi dokonującemu analizy i oceny ryzyka zawodowego właściwe jej przeprowadzenie.
Listy kontrolne powinny zawierać wykazy czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych występujących w procesie pracy. Najlepiej zgodne z PN 80/Z-08052. Lista ta jest doskonałym narzędziem pozwalającym na kompleksowe podejście do problemu identyfikacji zagrożeń. Osoba dokonująca identyfikacji czynników zobowiązana jest do odznaczenia odpowiedniego czynnika w tabeli oraz dokonania odpowiedniego wpisu. Tabela umożliwia także indywidualne dopisanie czynników niewymienionych w tabeli.
Forma i treść takiej listy jest dowolna. Sposób graficzny jej wykonania, zawartość merytoryczna uzależnione są od zespołu, który będzie opracowywał kartę oceny. Lista kontrolna adresowana jest przede wszystkim do osób pracujących na danym stanowisku pracy, osób, które odpowiadają za prawidłowe zorganizowanie i przygotowanie stanowiska pracy, jak również osób odpowiedzialnych za stan bhp na stanowisku pracy. Należy jednak pamiętać, że głównym jej adresatem są pracownicy pracujący na danym stanowisku i to ich odpowiedzi powinny służyć zespołowi za podstawę do identyfikacji zagrożeń.
Przy analizie list kontrolnych należy uwzględnić wszystkie zagrożenia. Niewłaściwe lub niepełne zidentyfikowanie zagrożeń może spowodować, że analiza i ocena ryzyka zawodowego będzie niepełna lub błędna. Może to doprowadzić do nieuwzględnienia zagrożenia w opisie, a co za tym idzie – doprowadzić do wypadku lub choroby pracownika.
Można więc powiedzieć, że identyfikacja zagrożeń jest procesem rozpoznawania, czy zagrożenie istnieje oraz czy zidentyfikowano jego charakterystyki. Identyfikując zagrożenia, stwierdza się, jaki jest stan środowiska pracy, który może spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę...
Do identyfikacji zagrożeń powinno się wykorzystać:
-    listy kontrolne,
-    dokumentację techniczną,
-    normy określające wymagania bezpieczeństwa pracy,
-    dokumenty pomiarów czynników środowiska pracy...
Po dokonaniu identyfikacji zagrożeń powinno się wykonać ich weryfikację, sprawdzając, czy wszystkie zagrożenia zostały zidentyfikowane oraz eliminując te, które ze względu na powodowane przez nie małe skutki, nie mają istotnego znaczenia dla bezpieczeństwa pracowników. Po sporządzeniu listy zidentyfikowanych zagrożeń należy określić ich charakterystyki.

Oszacowanie ryzyka zawodowego
Oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z poszczególnymi zagrożeniami zidentyfikowanymi na stanowiskach pracy polega na ustaleniu:

więcej w numerze 12/2011

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »