Telewizja
Pracy i Zdrowia
 
 
 
 
 

Choroby spawacza PDF Drukuj Email
17.06.2008

Jestem spawaczem z długoletnim stażem pracy. Od jakiegoś czasu odczuwam pogorszenie wzroku w stopniu utrudniającym mi efektywne przepracowanie pełnej dniówki roboczej. Pomimo, że jestem zaniepokojony, o swoich spostrzeżeniach nie informowałem nikogo. Zdaję sobie sprawę z tego, że będąc po pięćdziesiątce  mam małe szanse na przekwalifikowanie. Co powinienem zrobić?

Odpowiedź eksperta

Narażenie spawacza na oddziaływanie gazów spawalniczych, promieniowania nadfioletowego  oraz podczerwonego może powodować zmiany patologiczne w szczególności:
• narządu wzroku: spojówek oraz siatkówki, rogówki, naczyniówki gałki ocznej;
• układu oddechowego
Przedstawione symptomy dolegliwości wskazują, że niezwłocznie powinien Pan udać się do lekarza najlepiej sprawującego profilaktyczną opiekę lekarską nad pracownikami i podzielić się z nim swoimi spostrzeżeniami. Z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością można uznać, że Pana dolegliwości mogą być uznane za chorobę zawodową bowiem odpowiadają one definicji choroby zawodowej: 
• zostały wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych: choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi: alergiczne zapalenie spojówek, ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym, zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi, zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego, centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego;
• zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy albo zachorowanie na daną jednostkę chorobową pozostaje w związku ze sposobem wykonywania pracy.
Termin zgłoszenia się do lekarza  ma istotne znaczenie bowiem wykaz chorób zawodowych  zawiera dla niektórych jednostek chorobowych istotny element – określenie okresów, których upływ po zakończeniu pracy w narażeniu zawodowym wyłącza możliwość skutecznego zgłaszania lub rozpoznania choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika.

Zgłoszenie się do lekarza ma również znaczenie w razie stwierdzenia przez lekarza objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej.  W takiej sytuacji pracodawca będzie obowiązany, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu, przenieść Pana do innej pracy nie narażającej  na działanie czynnika, który wywołał objawy.
Jeżeli przeniesienie do innej pracy spowoduje obniżenie wynagrodzenia będzie Panu przysługiwał dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczający 6 miesięcy. Zasady obliczania dodatku wyrównawczego określają przepisy par. 7 – 10 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywnia pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.
Pracownik, którego pracodawca nie przeniesie w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (art. 55 k.p.).

W razie rozpoznania choroby zawodowej, na pracodawcy ciąży ponadto obowiązek:
• ustalenia przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakteru i rozmiaru zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
• niezwłocznego przystąpienia do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze,
• zapewnienia realizacji zaleceń lekarskich.

Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej  wydaje właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie materiału dowodowego obejmującego w szczególności: wyniki przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych, dokumentacji medycznej pracownika, dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego pracownika.
Decyzja jest wydawana w trybie postępowania administracyjnego, a organ wydający decyzję obowiązują wszystkie reguły dotyczące przebiegu postępowania, określone w  kodeksie postępowania administracyjnego, zwłaszcza w art. 7 i 77 par. 1 k.p.a. dot. dokładnego wyjaśnienia i  rozpatrzenia całego materiału dowodowego zebranego w sprawie.

Jan Pióro
specjalista prawa pracy

Podstawa prawna
- ustawa Kodeks pracy;
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. Nr 132, poz. 1115);
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r.  w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywnia pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 z późn. zm.).

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W najnowszym numerze


 
cennik_reklam
Mediadaten